dilluns, 9 de març de 2020

Reunió de pares i mares 10 de març


Els continguts del segon i tercer trimestre que desenvoluparem el que ens queda de curs són:


MATEMÀTIQUES

BLOC 1. PROCESSOS MATEMÀTICS
 • Comprensió de l’enunciat de les activitats proposades.
 • Elaboració d’un dibuix, esquema, taula de la situació.
 • Seguretat en les pròpies capacitats per afrontar les dificultats que es presenten en l’elaboració de treballs.
 • Iniciació en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge.
BLOC 2. NOMBRES
 • Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a 999.
 • Nombres naturals.
 • L’ordre numèric. Ordinals fins al vint 20è.
 • Equivalències dins el sistema decimal: unitats, desenes i centenes.
 • Valor posicional de les xifres.
 • Aproximació a les desenes i centenes.
 • Operacions amb nombres naturals: addició, substracció i multiplicació.
 • Iniciació al concepte de divisió.
 • Construcció de sèries.
 • Construcció i memorització d’algunes taules de multiplicar.
 • Estratègies de càlcul mental.
 • Aplicació de les operacions a la resolució de problemes.
BLOC 3. MESURA
 • Unitats dels Sistema mètric decimal de longitud, capacitat i massa. (Univers)
 • Tria de la unitat més adient per expressar una mesura. (Univers)
 • Realització de mesuraments senzills. (Univers)
 • Mesura del temps: unitats de mesura (dia, setmana, any) i lectura en rellotges analògics i digitals (hores, mitges hores i quarts).
 • El sistema monetari de la unió europea. Unitat principal: l’euro. Valor de les diferents monedes i bitllets.
 • Resolució de problemes.
BLOC 4. GEOMETRIA
 • Situació en el plànol i en l’espai i interpretació. Centre d’interpretació dels Amunts.
 • Representació de gràfics senzills.
 • Figures geomètriques i els seus elements. Univers.
 • Identificació i denominació de polígons atenent al nombre de costats.
 • La circumferència i el cercle.
 • Identificació, comparació i classificació dels cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes). Taller construccions, univers.
 • Reconeixement de simetries. Ea
BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
 • Recollida i classificació de dades quantitatives. Dictat de globus.
 • Elaboració i interpretació de gràfics senzills amb diagrames de barres.
 • Anàlisi de les informacions presentades a través de gràfics. Dictat de globus.
 • Iniciació intuïtiva a la probabilitat d’un succés. Assemblea pregunta: què voldràs fer aquesta setmana que no vas fer la setmana passada?

CASTELLÀ/CATALÀ

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR
 • Expressa les opinions pròpies en converses.
 • Expressa preferències.
 • Expressa,  interpreta i produeix sentiments diferents. Contes de Júlia.
 • Fa preguntes per obtenir informació.
 • Reconeix situacions que afavoreixen o impedeixen la comunicació.
 • Manté una escolta atenta i la mirada amb l’interlocutor. Contes de Júlia.
 • Respecta el torn de paraula.
 • Pronuncia amb claredat i entonació adequades. Contes de Júlia.
 • Es mostra respectuós, comprèn i valora les aportacions dels companys per a la construcció del propi coneixement. Contes de Júlia.
 • Utilitza expressions de cortesia, atenció i correcció.
 • Identifica el sentit global del text.
 • Identifica la idea principal del text.
 • Respon a preguntes sobre dades i idees explícites en el text. Contes de Júlia.
 • Reté informació. . Assemblea explicar alguna cosa del cap de setmana amb 5 paraules, després un company ho explica amb oracions.
 • Dedueix informació. Assemblea explicar alguna cosa del cap de setmana amb 5 paraules, després un company ho explica amb oracions.
 • Consolida i utilitza un vocabulari adequat.
 • Explica un procés senzill d’accions consecutives lògiques. Assemblea del cap de setmana.
 • Narra amb un discurs clar, organitzat i adequat seguint un ordre i amb coherència. Assemblea del cap de setmana.
 • Empra correctament expressions temporals per situar i ordenar  rutines. Assemblea del cap de setmana.
 • Escenifica textos adaptats. Taller Teatre.
 • Treballa textos orals d’interès provinents de recursos multimèdia o audiovisuals. Contes de Júlia.
BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
 • Codifica i descodifica tots els fonemes i grafies de la llengua catalana i castellana. Contes de Júlia.
 • Descodifica els signes de puntuació. Contes de Júlia.
 • Participa en activitats i jocs per a l’assoliment de la consciència fonològica. Contes de Júlia.
 • Infereix normes ortogràfiques a partir del coneixement de les relacions fonema-grafia.
 • Aplica els signes de puntuació per donar sentit a la lectura: el punt i la coma. Contes de Júlia.
 • Entona en contextos adequats els signes de puntuació d’interrogació i admiració. Contes de Júlia.
 • Respon adequadament a preguntes referides al text. Contes de Júlia.
 • Fa descripcions senzilles relacionades amb la lectura.
 • Formula i comprova hipòtesis per a la comprensió lectora. Mickey Mouse.
 • Rellegeix el text per comprovar o cercar la informació. Contes de Júlia.
 • Explica o conta el que ha llegit. Mickey Mouse.
 • Localitza informació rellevant en titulars, portades, etc., dels textos procedents dels mitjans de comunicació social. Mickey Mouse.
 • Interpreta gràfics, il·lustracions, etc., per millorar la comprensió. Mickey Mouse.
 • Reconeix la funcionalitat comunicativa de diferents tipus de text: cartells, anuncis, contes, descripcions, notícies, felicitacions, instruccions, poemes, etc.
 • Comprèn el sentit general del text mitjançant la lectura. Contes de Júlia.
 • Reconeix les idees principals del text. Contes de Júlia.
 • Reconeix la funció comunicativa de la llengua en diferents tipus de text.
 • Identifica diferents tipus de text.
 • Expressa preferències per determinades lectures.
 • Expressa les opinions i els gusts personals sobre els textos llegits.
 • Llegeix amb freqüència i per iniciativa pròpia.
 • Fa ús de la biblioteca d’aula i de centre, amb seguretat i autonomia, respectant les normes de funcionament.
 • Fa lectura comprensiva en silenci.
 • Llegeix diferents tipus de text amb pronunciació, ritme i entonació adequats.
 • Participa de manera activa en jocs lingüístics per millorar la comprensió, amb activitats com mots encreuats, sopes de lletres, jeroglífics, cal·ligrames, etc. 
BLOC 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
 • Relaciona correctament les grafies amb els fonemes.
 • Usa adequadament els signes de puntuació: el punt i la coma.
 • Empra en contextos adequats els signes de puntuació d’interrogació i admiració.
 • Fa una presentació clara, neta i ordenada dels textos escrits. Univers.
 • Comunica per escrit coneixements, experiències, necessitats i opinions personals. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Reconeix l’escriptura com a eina de comunicació útil i necessària. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Produeix textos senzills. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Comença i acaba un text. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Fa esborranys abans de la redacció final de textos. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Revisa els treballs fets. Dictats. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Inclou il·lustracions, subratllats, diferents tipus de lletres, colors, etc., en els textos propis per millorar-ne la comprensió.
BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
 • Ordena paraules alfabèticament.
 • Consolida vocabulari, cada vegada més precís.
 • Identifica paraules sinònimes i antònimes. --
 • Identifica i classifica famílies de paraules pertanyents a un mateix camp semàntic.
 • Forma augmentatius i diminutius.
 • Reconeix el subjecte i el predicat de l’oració.
 • Identifica noms comuns i propis. --
 • Distingeix i classifica pel gènere i el nombre.
 • Usa els adjectius en les produccions escrites.
 • Aplica correctament la concordança entre el nom, article, l’adjectiu i el verb. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Escriu correctament els determinants davant el substantiu respectant-ne la concordança en gènere i en nombre. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Identifica el present, el passat i el futur dels verbs i els utilitza adequadament.
 • Completa oracions en què faltin el subjecte o el predicat.
 • Diferencia oracions interrogatives i exclamatives. --
 • Aplica adequadament les normes ortogràfiques apreses.
 • Usa correctament el punt en les produccions escrites.
 • Empra correctament la majúscula a començament de text, després de punt i en noms propis. --
 • Aplica adequadament la coma (enumeracions), els punts suspensius i els dos punts (enumeracions i diàlegs).
 • Identifica els signes d’interrogació i exclamació en les produccions escrites. --
 • Empra correctament els signes d’interrogació i exclamació en els escrits.
 • Divideix en síl·labes una paraula.
 • Reconeix la importància de l’ordre dels elements d’una oració perquè resulti coherent i amb significat. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Amplia i completa oracions.
 • Reconeix la pluralitat lingüística existent en el context social i escolar.
BLOC 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA
 • Llegeix textos propis de la literatura infantil (poesia, còmics, contes, etc.). Contes de Júlia.
 • Fa ús de diferents estratègies per comprendre textos, com la relectura. Univers.
 • Produeix contes i poemes, de manera manual, fent un ús coherent de la llengua escrita i la imatge per expressar situacions comunicatives concretes. Contes contats als grups d’EI 5 anys.
 • Elabora textos escrits i orals treballats dins l’aula (normes de classe, horaris, fullets, reclamacions, etc.) per satisfer les necessitats comunicatives, amb imaginació i creativitat, a partir d’unes pautes donades. Què avaluarà n’Olivia quan expliqueu la vostra joguina de Nadal? Nom del joc, material, quants jugadors, normes del joc...
 • Empra un vocabulari adequat adquirit a través de la lectura de textos literaris i no literaris.
 • Utilitza la biblioteca d’aula, de centre i del poble per obtenir informació i com a font de plaer. Univers.
 • Llegeix amb autonomia, s’interessa per diferents tipus de temes i textos i utilitza la lectura com a font de plaer personal.
 • Escolta i reprodueix textos literaris i fa una lectura guiada i autònoma, en silenci i en veu alta, de textos propis de la nostra tradició popular: endevinalles, refranys, cançons , rodolins, rondalles, poemes, contes, etc., adequats als interessos infantils. Tallers Rondalles.
 • Comprèn, memoritza i recita poemes senzills. Frase Tots Sants.
 • Identifica i aplica el ritme, la pronunciació i l’entonació adequats a cada tipus de dramatització. Taller teatre.
 • Interpreta, mitjançant gests i paraules, escenes de contes, obres de teatre, etc. Taller teatre.
 • Interpreta textos instructius (normes de joc, instruccions, receptes…). Enquesta inicial Plàstic 0 amb alumnes de 6è. Jocs d’aula. Joguina de Nadal.

NATURALS
 • Materials: textura,color i forma. Univers
 • Fenòmens físics observables (pes, estat...).
 • Respecte a la natura. Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Observació natura. Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Observació ecosistemes (parcs naturals). Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Coneixements d’ells mateixos i canvis físics.
 • Hàbits per: evitar malalties, saludables.
 • Animals vertebrats i invertebrats.
 • Essers vius i essers inerts. Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç.
 • Òrgans- aparells- sentits.
 • Funcions vitals: respiració, nutrició i relació.
 • Els estats de la matèria. Univers

SOCIALS
 • Respecte als grups humans i convivència pacífica.
 • Drets humans.
 • Valors democràtics.
 • Descriu com és l’univers i els seus principals components, i identifica estrella, planeta i satèl·lit. Univers
 • Descriu els components i els moviments del sistema solar i localitza el sol al centre. Univers
 • Defineix i representa el moviment de translació terrestre, l’eix de gir i els pols geogràfics i associa les estacions de l’any amb l’efecte combinat d’aquests moviments. Univers
 • Explica el dia i la nit com a conseqüència de la rotació terrestre i com a unitats per mesurar el temps. Univers
 • Identifica i anomena fenòmens atmosfèrics. Univers
 • Explica l’ús sostenible dels recursos naturals, proposa i adopta una sèrie de mesures i actuacions que condueixen a millorar les condicions ambientals del nostre planeta. Plàstic 0, consum responsable de Fons Pitiús de cooperació.
 • Explica les causes i les conseqüències del canvi climàtic i les actuacions responsables per frenar-lo. Plàstic 0, consum responsable de Fons Pitiús de cooperació, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç .
 • Observa, identifica i explica la composició de les roques i n’anomena alguns tipus. Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Defineix paisatge i n’identifica els elements. Plàstic 0
 • Localitza en un mapa les mars i els oceans que envolten Espanya.
 • Descriu ordenadament el procés d’obtenció d’un producte fins a la venda. Consum responsable de Fons Pitiús de cooperació.
 • Explica normes bàsiques de circulació i les conseqüències derivades de desconèixer-les i incomplir-les.
 • Coneix alguns senyals i normes de trànsit, reconeix la importància de respectar-los i els fa servir com a vianant i com a usuari dels mitjans de transport (fermar-se el cinturó, no molestar el conductor…).
 • Identifica, valora i respecta el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-lo i millorar-lo. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Respecta les restes històriques i les valora com un patrimoni que hem de llegar, i reconeix el valor que el patrimoni arqueològic monumental ens aporta per conèixer el passat. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Respecta i assumeix el comportament que s’ha de tenir quan es visita un museu o un edifici antic. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Aprecia l’herència cultural a escala local com a riquesa compartida que hem de conèixer, preservar i cuidar. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.

PROJECTES

PROJECTE “L’UNIVERS”
·         Coneixement del nostre entorn des de més llunyà a més proper.
 • Memorització.
 • Treball cooperatiu.
 • Exposició oral del treball.
 • Conceptes socials: univers/cosmos, galàxia, Sistema Solar, planeta, noms dels planetes i característiques, satèl·lit, la Lluna, estrelles, el Sol, constel·lacions, pols interestel·lars, ...
 • Conceptes naturals: els estats de la matèria (líquid, gas, sòlid i plasma (Al Plasma se le llama a veces “el cuarto estado de la materia”, además de los tres conocidos, sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los átomos se han roto, que está formado por electrones negativos y por iones positivos, átomos que han perdido electrones y han quedado con una carga eléctrica positiva y que están moviéndose libremente ), textures de la matèria, experimentació, fenòmens observables (pes, alçada...), essers vius i inerts...
 • Conceptes matemàtics: capacitats de mesura: longitud- Km, m, cm i mm; massa (gr); líquids (L). Cossos geomètrics: esfera, prisma, piràmide i cilindre.
 • Ortografia: majúscules als noms propis, després de punt; ús de la coma, punt i apart, punt i seguit, punts suspensius, dos punts per enumerar; i en el darrer terme d’una enumeració; mp, mb; hi ha.
 • Morfologia: Els substantiu (noms propis i comuns); el verb (acció present, passada i futura); l’article; l’adjectiu; gènere i nombre.

PROJECTE “DICTAT DE GLOBUS”
·   Tots ser protagonistes sent mestres (dictar, corregir, posar nota...); aparèixer a un escrit que tothom escriurà a la seva llibreta.
·    Aprenentatge en valorar la bona cal·ligrafia, valorar l’esforç d’un company...
·    Calcular la nota tenint en compte la quantitat de despistes, si està escrit en lletra minúscula, si són despistes que no podem corregir (accents...), només contar un despiste per paraula...
·   Recompte de punts a la nostra llibreta.
·   Motivació amb premi segur.
·   Trobar un punt en coordenades cartesianes per enregistrar les notes en la graella.
·   Discriminació d’informació per trobar la que necessitem.
·    Escolta a un company dictant.
·    Mecànica dels dictats (3 lectures: primera només escoltam, segona dictat per paraules que repetim 3 voltes, tercera lectura per repassar el nostre dictat; bona postura; silenci absolut).
·   Ortografia.
·   Escriure amb lletra minúscula voluntàriament.

PROJECTE ”LA CAIXA PREGUNTONA”
·   Protagonisme d’haver escrit una pregunta, la qual tothom haurà de contestar.
·   Ortografia.
·   Conèixer-nos a nosaltres i als nostres companys.
·   Escolta activa sobre informació dels nostres companys.
·   Respectar i valorar les aportacions dels altres (sobre gustos no hi ha res escrit).

PROJECTE “BOTELLES MISSATGERES”
 • Conèixer els alumnes de 5 anys B, Els Gatets.
 • Lectoescriptura: ortografia.
 • Imaginació i creativitat.
 • Numeració i ordenació de números.
 • Consulta d’informació en una taula.

RELACIÓ EPISTOLAR AMB ELS GRUPS DE SEGON DE SANT CIRIAC
 • Habilitats socials per conèixer i mantenir una relació amb nens d’altra escola, municipi...
 • Tipologia textual: la carta.
 • Ortografia, gramàtica, redacció, neteja i bona presentació d’un escrit...
 • Activitat final de trobar-nos al parc de Santa Eulària el dia 25 de març. Continuarem amb les cartes fins final de curs.

ELS CONTES DE JÚLIA
OBJECTIUS PELS NENS:
 • Alt volum de veu.
 • Bona vocalització.
 • Lectura a l’alçada del pit.
 • Ritme ràpid de lectura.
 • 4 bones preguntes.
OBJECTIUS DEL PROJECTE:
 • Millorar la lectura comprensiva.
 • Sinònims.
 • Protagonisme de Júlia i de cada nen quan li toqui preparar la lectura.
 • Autocontrol en activitat individual davant d’un gran grup.
 • Comprensió oral de diferents veus i estils de lectura.
 • Gaudir de la lectura.
 • Avaluar als companys amb criteri i fonament: coavaluació i autoavaluació.
 • Adjectius descripció de cóm ens sentíem al començament de l’activitat i a l’acabar.
 • Preguntes creatives sobre la lectura.

PROJECTE DE LECTURA DE MICKEY MOUSE
 • Lectura comprensiva.
 • Motivación para leer fomentando la curiosidad y el reto de hacer preguntas que nuestros compañeros no sepan contestar.
 • Desarrollo del criterio selectivo de información.
 • Trabajo cooperativo, decidir- debatir por parejas las preguntas a escoger.

PROJECTE PLÀSTIC 0 (GEN- GOB organitza aquesta activitat gratuïta juntament amb la Conselleria de Mediambient)
 • Explica l’ús sostenible dels recursos naturals, i proposa i adopta una sèrie de mesures i actuacions que condueixen a millorar les condicions ambientals del nostre planeta.
 • Imperiosa necessitat de ser més nets i tenir cura del nostre medi ambient.
 • Conscienciació del canvi climàtic. Causes, conseqüències i actuacions responsables per frenar-lo.
 • Gaudir de la natura una volta cada 2 mesos.
 • Conèixer el nostre entorn (posidònia, primera i segona franja de la mar...).
 • Aprenentatge de cóm agafar mostres per ser estudiades.
 • Relació amb el grup de 6è i la gent gran del poble.
 • Sentiment científic per que la nostra feina és estudiada i utilitzada per un científic.
 • Classificació dels plàstics (mesoplàstics, microplàstics...)
 • Neteja parcial de la platja.

RACÓ ROBÒTICA
 • Comprèn i executa les directrius.
 • Cream algoritmes (seqüències ordenades del pensament computacional).
  

TALLERS

CUINAM ORELLETES
 • Cultura popular d’Eivissa.
 • Relació amb gent gran del poble.
 • Tipologia textual: recepta. Ingredients, material, preparació...
 • Adquisició de vocabulari culinari: fregir, pastar, agregar...
 • Capacitat de mesura de pes, quantitats...
 • Psicomotricitat prima pastant la massa.
 • Tallers amb primer formant grups heterogenis.

RONDALLES EIVISSENQUES
 • Cultura popular.
 • Lectura, comprensió i representació de rondalles.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada